Nyheder

Hold dig orienteret om hvad, der foregår i klubben

Som jeg nævnte ved standernedhalingen i oktober måned, har vi hen over efteråret haft en række møder med vores ejere vedrørende lystbådehavnens tilhørsforhold, organisering og drift.

Disse møder er kommet i stand på baggrund af vores stigende utilfredshed med forholdene på havnen og den måde den blev forvaltet på.

Vi har været langt omkring, og mange personer, her i blandt ADP’s ledelse, Fredericia kommune og politikere har været involveret i dennes proces, men vi er endt op med en gensidig forståelse af forholdene og en erkendelse af at der er et stort behov for ændringer.

Som vi allerede er blevet gjort bekendt med, er det Fredericia kommune der ejer lystbådehavnen, og de har sat ADP til at forvalte og drive den. Det er der ikke umiddelbart nogen ændringer ved.

Men vi har senest haft et dialogmøde med ADP’s adm. direktør, driftsdirektør, økonomidirektør, Fredericia kommunes tekniske direktør og repræsentanter fra de to søsportsklubber, hvor vi blev præsenteret for et løsningsforslag som ser spændende ud. Det var et meget overordnet møde, og der er stadig en række ting vi skal have fundet løsninger på, men et rigtigt godt udgangspunkt for et fremadrettet samarbejde.

De to væsentligste punkter på mødet er beslutningen om at ansætte en havnefoged til Lystbådehavnen. Der nedsættes et ansættelsesudvalg med bl.a. en repræsentant fra de to søsportsklubber, og vi har allerede givet vores input til profilen på en ny havnefoged. Det er planen at ansættelsen skal finde sted hurtigst muligt.

Det andet meget væsentlige punkt er beslutningen om at etablere en styregruppe for lystbådehavnen. Styregruppen mødes 4. gange årligt, hvor de overordnede forhold på havnen diskuteres. Styregruppen består af ADP’s adm. direktør, ADP’s driftsdirektør, Fredericia kommunes tekniske direktør og formændene for de to søsportsklubber. Det første møde er allerede planlagt til medio januar.

Nogle af de udestående punkter som vi finder væsentlige at få afklaring på i den nærmeste fremtid er:

  • Lystbådehavnens økonomi, hvilket er afgørende for at kunne bidrage til udviklingen og driften på et oplyst og kvalificeret grundlag.
  • Genindførelse af bopælspligten for at få en havneplads, eller prioritet på en venteliste, hvilket også er et væsentligt aktiv for kommunen og dennes bosætningspolitik.
  • Genindførsel af klubmedlemskab for at få, eller opretholde en bådplads, det skal være med til at forbedre kommunikationen, fremme udviklingen af havnen, sikre sammenhold og fælles interesse i at opretholde en god og velfungerende havn.
  • Organisering og drift af den nye by-havn, herunder kompensering af den manglende gæsteleje indtægt i lystbådehavnen.

Det har været en travl periode, men jeg er fortrøstningsfuld, og tror på at vi nu får skabt et fornuftigt grundlag at arbejde videre på, til gavn og glæde for alle parter.

 

Nye store pladser.

Der har længe verseret rygter på havnen om at der skulle etableres nye store pladser, op til 6x20 meter, for enden af de tre flydebroer. Det bliver ikke tilfældet, der bliver etableret en eller flere store pladser ind imod stensætningen imellem flydebroerne/servicekajen. Jeg er ikke vidende om at der sker andet for enden af flydebroerne på nuværende tidspunkt.

 


Vejrudsigten for Fredericia

Check vejrudsigten inden du sejler...

Kun en ægte sømand frygter ikke HAVEN :)

Se den aktuelle vejrudsigt for Fredericia

Se vejrudsigten

Vind en flaske vin

Vind en flaske vin

Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til et bestyrelsesmedlem.

Kontakt: Bestyrellse og udvalg

Vi vælger den bedste historie og giver en god flaske til vinderen. De bedste historier kommer her på hjemmesiden.